Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Løgeheia Hyttegrend

Tid: Avholdes på mail i perioden fra 23.12.21 til 3.01.22
Sted: Det ekstraordinære årsmøtet gjennomføres skriftlig på mail

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder (møtet ledes ved at avsender av denne innkallingen administrerer mailkorrespondansen i denne anledning)
  2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden (Eventuelle protester tilkjennegis ved å svare på denne mailen).
  3. Valg av medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder. (Otte Omdal foreslås).
  4. Godkjennelse av styrets forslag til bruk av kr 60 000 av hytteforeningens midler til vurdering av mulig og realistisk veitrasé i hyttefeltet

Styret foreslår (før det tas stilling til om Løgeheia Hyttegrend skal igangsette arbeid med søknad om ny reguleringsplan) at en profesjonell aktør engasjeres til å gjøre innledende vurderinger av mulig og realistisk veitrasé i hyttefeltet. Se styrets redegjørelse nedenfor.
 

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen bevilger kr 60.000 av Løgeheia Hyttegrends midler til gjennomføring av innledende vurderinger av profesjonell aktør.

Saksbehandling

Styret inviterer medlemmene til å tilkjennegi sine synspunkter om saken ved å svare på denne mailen frem til 3. januar 2022.

Dersom medlemmene går inn for å bruke kr 60 000 som foreslått, har styret som målsetting at det på ordinært årsmøte påsken 2022 skal foreligge tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å kunne ta stilling til eventuelt forslag om igangsetting av arbeid for søknad om ny reguleringsplan for hele eller deler av hyttefeltet.

Stemmegivning

Medlemmene kan fra 23. desember til og med 3. januar 2022 avgi stemme på årsmøtet ved å svare på denne mailen:

Ja, jeg/vi hytte nr xx er enig i at det brukes kr 60 000 av Løgeheia Hyttegrends midler til innledende vurderinger av profesjonell aktør.

Eller

Nei, jeg/vi hytte nr xx er ikke enig i at det brukes kr 60 000 av Løgeheia Hyttegrends midler til innledende vurderinger av profesjonell aktør.

Styrets redegjørelse

Styret etablerte i sommer en arbeidsgruppe på tre personer som fikk i oppdrag å se på mulighetene til å søke om ny reguleringsplan for Løgeheia Hyttegrend. Gruppens medlemmer har vært:

  • Erik Hansson
  • Erlend Opheim
  • Tor Magne Madsen

Gruppen har avgitt et notat som beskriver bakgrunnen for arbeidet og et forslag til prosess, som kan føre til en ny reguleringsplan for hele eller deler av hyttefeltet. Notatet er vedlagt i denne meldingen.

Styret konstaterer at det har pågått diskusjoner omkring veier og kjøring i hyttefeltet i mange år. Ulike styrer har blitt bedt om å se på saken uten at det har ført til noen konklusjon på hva som vil være den beste løsningen for hyttefeltet og medlemmene.

For å øke kunnskapen om hvilke muligheter det er for nye veiløsninger i hyttefeltet, ønsker styret å gjennomføre første skritt som foreslått i vedlagte notat fra arbeidsgruppen.

«Gjennomføring av innledende vurderinger av en profesjonell aktør til mulig og realistisk trasé i feltet. Lage skisse(r) som viser løsning og omfang av fyllinger/skjæringer.»

Styret ønsker å bruke kr 60 000 av foreningens midler til dette arbeidet. Vi mener dette kan gjennomføres uten ekstra innbetaling fra medlemmene. Pr i dag vet vi ikke hva en slik vurdering vil frembringe. Det er ikke mulig å forutse hvilke hytteeiere som vil komme «best ut av» konklusjonene i en ny reguleringsplan. Vil det være hyttene i nedre del av feltet som vil få mulighet for kjørevei til hyttene eller blir det mulighet for kjørevei nærmere hyttene oppover i feltet? Styret mener av den grunn at det kun er en likefordeling av kostnadene som vil være rettferdig for dette første skrittet. Etter gjennomføring av skritt 1 vil det foreligge et grunnlag til å diskutere og argumentere for og imot igangsetting av søknad om ny reguleringsplan, og en kostnadsfordeling for en eventuell utarbeidelse av en slik plan.

Styret mener det er viktig å komme videre i denne saken. Endelig konklusjon etter denne prosessen kan bli at hytteforeningen ikke ønsker å starte arbeidet med ny reguleringsplan. I et slikt tilfelle må vi være forberedt på at Kvinesdal kommune i fremtiden vil kunne komme til å håndheve dagens regler om kjøring i hyttefeltet strengere enn det som gjøres i dag.

Vedlegg

Med vennlig hilsen
for styret  Løgeheia Hyttegrend

Kjell Eide
Vikarierende styreleder

Mobil: 97501818

E-post: kjell.eide@erga.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.