Vedtekter

LOVER FOR LØGEHEIA HYTTEGREND

§  1     VELFORENINGENS NAVN er LØGEHEIA HYTTEGREND

§  2     MEDLEMMER

Foreningen består av hytteeiere i hyttefeltet Løgeheia.

§  3        FORENINGENS MÅL

Foreningens mål er å verne om, og å fremme felles interesser for hytteeierne i området som nevnt overfor

 1. Ved å gjøre hytteeiernes interesser og meninger gjeldende ovenfor grunneiere, utbyggerne og kommunen
 2. Gjennom sin virksomhet informere og veilede medlemmene.
 3. Å samarbeide de økonomiske spørsmål i forbindelse med utgifter hytteeierne må bære.  Det være seg vedlikehold og opparbeidelse av felles områder, som veier og parkeringsplasser.  Velforeningen organiserer også fordelingen og arbeidet med brøyteutgiftene.
 4. Å fordele utgiftene til brøyting og vedlikehold PR. hytte. Betalingsfrist fastsettes av styret. Om fristen ikke overholdes, sendes regningen til inkasso gjennom inkassobyrå.
 5. Å sørge for gjennomføringen av de vedtak medlemmene gjør.

§  4       OMFANG

Omfanget av foreningens virksomhet fastsettes av foreningens generalforsamling (årsmøte).

§  5       STYRET

Foreningen ledes av et styre som består av 4 medlemmer og 1 varamann.  Disse fungerer i 2 år.  Medlemmer med festekontrakter går inn etter en liste oppsatt av årsmøte.  Styret velger selv formann, kasserer og sekretær.  Årsmøtet velger revisor. Foreningen forplikter seg utad ved leder, eventuelt nestleder.

Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og vedtak.  For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 3 av styremedlemmene (ev. inkludert varamennene) være tilstede på møtet.  Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er formannens stemmegivning avgjørende.

§  6       GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.  Ordinær generalforsamling (årsmøte) avholdes hvert år i løpet av påskeuken.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret beslutter det, eller om minst 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det.

Innbydelse til generalforsamlingen skjer via hytteforeningens Web side og på email med minst 14 dagers varsel.  Det samme gjelder ved ekstraordinær generalforsamling.  Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være styret i hende (skriftlig via post eller email) innen utgangen av februar.

Dagsorden på ordinær generalforsamling:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av møtesekretær
 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen
 4. Behandle styrets beretning for siste år
 5. Behandle og godkjenne (underkjenne) regnskapet
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år
 7. Foreta valg av revisor

Ved votering på generalforsamlingen (også ekstraordinær), teller kun stemmer fra tilstedeværende.  Alle beslutninger (unntatt lov- og vedtektsendringer) avgjøres ved alminnelig (simpelt) flertall.  Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§  7       ALLE MEDLEMMER

har samme rettigheter og forpliktelser i foreningen, betinget av at kontingent o.l. er ordnet og betalt i rett tid.  På generalforsamlingen og andre møter har alle tilstedeværende talerett.  Dirigenten kan treffe avgjørelse om begrenset taletid.  Stemmerett har kun eieren av hytte, eller den som møter på dennes vegne.  Ingen kan avgi mer enn EN, 1, stemme.

§  8       ØKONOMI

Foreningens regnskap avsluttes innen utgangen av februar.  Kan det praktisk gjennomføres, skal regnskapet følge innbydelsen til generalforsamlingen.  Styret avgjør utsendelse.  I alle fall kan de medlemmer som ønsker det, få utlevert gjenpart av det regnskapet generalforsamlingen behandler.

Medlemmer plikter å underrette styret om forandringer i hyttas eierforhold omgående etter at dette er skjedd.  Adresseforandringer og annen kontaktinformasjon skal også meldes til styret.  For å spare medlemmer (foreningen) for direkte økonomiske uttellinger, kan styret bestemme ”dugnad” for arbeid som enkelt kan utføres av medlemmene.  Plikt til slikt ”dugnad” må medlemmer pålegge seg selv.

§  9       LOV- OG VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer i lov eller vedtekter skal avgjøres av generalforsamlingen.  Lov- eller vedtektsendring må, for å ha gyldighet, ha minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.  (Se forøvrig §7).

 

OVENSTÅENDE LOVER (VEDTEKTER) ER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING I LØGEHEIA HYTTEGREND 26.10.1996

Revidert på Generalforsamling 21.04.2011

Revidert på Generalforsamling 17.04.2014

LOVENE (VEDTEKTENE) GIS GYLDIGHET FRA DENNE DAG.

 

Løgeheia Hyttegrend er registrert i Brønnøysundregisteret med foretaksnummer 913 566 394