Innspill til generalforsamling – forslag vedtektsendringer

Med referanse til innkalling generalforsamling 22.4.2011.

MERK:  Dette er ikke godkjente vedtekter.

 

LOVER FOR LØGEHEIA HYTTEGREND

 

 
 

 

§ 1   VELFORENINGENS NAVN er LØGEHEIA HYTTEGREND

 

 

§ 2   MEDLEMMER

Foreningen består av hytteeiere i hyttefeltet Løgeheia.

 

 
 

 

§ 3    FORENINGENS MÅL

 

Foreningens mål er å verne om, og å fremme felles interesser for hytteeierne i området som nevnt overfor

 1. ved å gjøre hytteeiernes interesser og meninger gjeldende ovenfor grunneiere, utbyggerne og kommunen
 2.  

 3. gjennom sin virksomhet informere og veilede medlemmene
 4.  

 5. å samarbeide de økonomiske spørsmål i forbindelse med utgifter hytteeierne må bære. Det være seg vedlikehold og opparbeidelse av felles områder, som veier og parkeringsplasser. Velforeningen organiserer også fordelingen og arbeidet med brøyteutgiftene.
 6.  

 7. å fordele utgiftene til brøyting og vedlikehold PR. hytte. For nye hytter skal betaling løpe fra og med det året kontrakten underskrives. Betalingsfrist fastsettes av styret. All betalingsinformasjon skal sendes via e-post til de som har korrekt e-post adresse i medlemsoversikten. Om fristen ikke overholdes, påregnes purregebyr. Overholdes ikke purrefristen, sendes regningen til inkasso gjennom inkassobyrå.
 8.  

 9. å sørge for gjennomføringen av de vedtak medlemmene gjør.
 
 

 

§ 4    OMFANG

 

Omfanget av foreningens virksomhet fastsettes av foreningens generalforsamling (årsmøte).

 

 

 

 

§ 5    STYRET

 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Generalforsamlingen velger etter forslag fra valgnemnd: Leder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer, to varamedlemmer og valgnemnd. Alle velges for 2 år. 

For å sikre kontinuitet skal ikke flere enn 4 fra sittende styre være på valg. Leder og sekretær/nestleder skal ikke være på valg samtidig

Valgbare er medlemmer som har ordnet sine forpliktelser i foreningen. (Familiemedlemmer til hytteeieren regnes som medlemmer og kan velges).

Foreningen forplikter seg utad ved leder, eventuelt nestleder.

Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og vedtak. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 5 av styremedlemmene (ev. inkludert varamennene) være tilstede på møtet. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemmegivning avgjørende.

 
 

 

§ 6    GENERALFORSAMLINGEN

 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling (årsmøte) avholdes hvert år i løpet av påskeuken.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret beslutter det, eller om minst 1/3 av foreningens medlemmer forlanger det.

Innbydelse til generalforsamlingen skjer via hytteforeningens WEB side med minst 14 dagers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling skal det i tillegg sendes e-post til de som har korrekt e-postadresse i medlemsoversikten. Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være styret i hende, (skriftlig via post eller e-post), innen utgangen av februar.

Dagsorden på ordinær generalforsamling:

1)   valg av dirigent

2)   valg av møtesekretær

3)   valg av 2 som skal undertegne protokollen

4)   behandle styrets beretning for siste år

5)   behandle og godkjenne (underkjenne) regnskapet

6)   fastsette medlemskontingent og purregebyr for kommende år

7)   foreta valg som oven fornevnt (§5), samt komitéer og revisor med varamann

Ved votering på generalforsamlingen (også ekstraordinær), teller kun stemmer fra tilstedeværende. Alle beslutninger (unntatt lov- og vedtektsendringer) avgjøres ved alminnelig (simpelt) flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

 

 

 

§ 7    ALLE MEDLEMMER

 

har samme rettigheter og forpliktelser i foreningen, betinget av at kontingent o.l. er ordnet og betalt i rett tid. På generalforsamlingen og andre møter har alle tilstedeværende talerett. Dirigenten kan treffe avgjørelse om begrenset taletid. Stemmerett har kun eieren av hytte, eller den som møter på dennes vegne. Ingen kan avgi mer enn EN, 1, stemme.

 
 

 

§ 8    ØKONOMI

 

Foreningens regnskap avsluttes innen utgangen av februar. Kan det praktisk gjennomføres, skal regnskapet følge innbydelsen til generalforsamlingen. Styret avgjør utsendelse. I alle fall kan de medlemmer som ønsker det, få utlevert gjenpart av det regnskapet generalforsamlingen behandler. 

Medlemmer plikter å underrette styret om forandringer i hyttas eierforhold omgående etter at dette er skjedd. Adresseforandringer og annen kontaktinformasjon skal også meldes til styret. For å spare medlemmene (foreningen) for direkte økonomiske uttellinger, kan styret bestemme “dugnad” for arbeid som enkelt kan utføres av medlemmene. Plikt til slikt “dugnad” må medlemmene pålegge seg selv.

 
 

 

§ 9    LOV- OG VEDTEKTSENDRINGER

 

Forslag til endringer i lov eller vedtekter skal avgjøres av generalforsamlingen. Lov- eller vedtektsendring må, for å ha gyldighet, ha minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer. (Se forøvrig §7).

 
 

 

OVENSTÅENDE LOVER (VEDTEKTER) ER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING I LØGEHEIA HYTTEGREND 26.10.1996. ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 22.04.2011

LOVENE (VEDTEKTENE) GIS GYLDIGHET FRA DENNE DAG.

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.