Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

(Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen)

Oppsummering og vedtak:

Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

            31 stemmeberettigede tilstede.

Sak 1. Valg av dirigent:                 Thorhild Omdahl

Sak 2. Valg av møtesekretær:     Erlend Opheim

Sak 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen:  Hans Sandvand, Hans Petter Sønju

Sak 4. Styrets beretning (årsmelding)

Kommentarer fra møtet:

 • Reaksjoner på brøyting i Løgeheia 2. Påtroppende styre tar tak i dette.
 • Odd Ingolf Konsmo har representert foreningen i Knaben Utvikling.

Styrets beretning ble forøvrig enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle og godkjenne regnskapet.

 • Revisor bemerker at
  • 2 har ikke betalt kontingent for 2008
  • 1 løypekjøring ikke betalt for 2008
  • Revidert regnskap må foreligge på generalforsamling

 Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Løypekjøring

Styret forslag vedtatt mot 1 stemme. 1 blank.

Sak 7. Lyktestolpe

Ny lyktestolpe vedtatt med 17 stemmer for.

Sak 8. Eksisterende tekniske anlegg i feltet – Informasjon og diskusjon

VA-anlegg

 • Status overtagelse kloakkanlegg sjekkes.
 • Kvinesdal kommune involveres

 Styrets forslag godkjent mot 3 stemmer

Vedlikehold veg

Håndteres av styret. Generalforsamlingen trenger ikke godkjenne dette.

Sak 9. Fastsette medlemskontingent for kommende år

Styrets forslag vedtatt. Dvs kontingent inkludert bidrag til brøyting og løypekjøring opprettholdes på 2000,- pr år.

Sak 10.Valg

Benkeforslag om Stein Arvid Endresen som styremedlem i stedet for Johanne Karlsen.

          Karlsen valgt med 16 stemmer for.

Deretter benkeforslag om Stein Arvid Endresen som varamann i stedet for Skretting.

          Endresen valgt med 22 stemmer for.

Deretter benkeforslag om Skretting som varamann i stedet for Surnevik.

          Surnevik valgt med 23 stemmer for.

For øvrig ble valgkomiteens innstilling fulgt.

Følgende styre ble valgt:

                        Navn:                                      Hyttenr.:                   Periode:

Formann:      Thorhild Omdahl                 24                          1 år   

Sekretær:      Heidi Olsen Norderud           16                          2 år

Kasserer:      Harald Nilsen                     22                          1 år

Styremedl.:   Anne Marie Njerve              11                         Ikke på valg

Styremedl.:   Johanne L. Karlsen             26                          2 år

Varamann:    Stein Arvid Endresen           35                          1 år

Varamann:    Endre Surnevik                  17                          1 år

Revisor:        Ellen Alver                         4                           1 år

Vararevisor:   Ivar Krågeland                   25                          1 år

Valgkomité:   Peter Logan                       19                          1 år

Valgkomité:   Arne Omdahl                     29                          1 år

Representant i Knabens Venner      – Esther Berge                   1 år

Representant i Knaben Kapell         – Audun Veggeland             1 år

Representant i Knaben utvikling      – Kvinavegen Hyttefelt

Forslag om at representant i Knaben Kapell deles med Kvinavegen hyttefelt.

Møtet ble hevet 1840.

 

Informasjons-saker

Bredbånd

Det planlegges en bredbåndsløsning på Knaben. Ved håndsopprekning sa 14 stk seg uforpliktende interessert i dette.

Alpinanlegg

Thorhild Omdahl informerte om pågående initiativ og aktiviteter i alpinanlegget.

Turveg

Reguleringsplan for turveg fra parkeringsplass i Løgeheia og ned til alpinanlegget er ut til høring. Frist for kommentar er 24. april.

Styret

 For informasjon

 Oppdatert budsjett ihht vedtak på generalforsamling

 Kommentar:

 Løypekjøring  er satt til 30000,- som vil være årets bidrag. MEN med bidrag på 50000,- i 2010 kan vi få et problem med likviditet tidlig 2010. Tidspunkt for innkreving av kontingent for 2010 må ta høyde for dette. Styret vurderer status underveis.

INNKALLING

 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

Tid:       9/4-09    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 18:30

Sted:    Stua på Knaben Leirskole

Saker:   

      0.   Konstituering, opptelling av stemmeberettigede

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av møtesekretær
 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen  
 4. Styrets beretning (årsmelding)
 5. Behandle og godkjenne regnskapet
 6. Løypekjøring
 7. Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon og diskusjon
 8. Lyktestolpe
 9. Fastsette medlemskontingent for kommende år
 10. Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter
 11. Møtet heves.

Stemmetegn vil bli utdelt ved registrering. Styret minner om at kontingent må være betalt for å ha stemmerett.

Velkommen  !!

Med vennlig hilsen

Styret 2008/2009

Vedlagt:  Årsmelding, Regnskap, Saksliste

 

Styrets Årsmelding 2008/2009

Styrets sammensetning 2008:

                        Navn:                                       Hyttenr.:

 • Formann:          Thorhild Omdahl                            24
 • Sekretær:          Erlend Opheim                               30                           
 • Kasserer:          Harald Nilsen                                 22   
 • Styremedl.:       Anne Marie Njerve                          11
 • Styremedl.:       Johanne L. Karlsen                        26   
 • Varamann:        Otte Omdal                                    48               
 • Varamann:        Heidi Olsen Norderud                     16               
 • Revisor:            Ellen Alver                                       4   
 • Vararevisor:      Ivar Krågeland                               25                           
 • Valgkomité:      Peter Logan                                   19   
 • Valgkomité:      Arne Omdal                                   29                           

 

 • Representant i Knabens Venner – Esther Berge 
 • Representant i Knaben Kapell                – Audun Veggeland      
 • Representant i Knaben utvikling                         – Kvinaveien hyttefelt  

 Styremøter i perioden

3 stk samt telefondialog og korrespondanse pr e-post.

Medlemmer: 

50 stk

Tekniske anlegg:   

Kloakkanlegget tilhører fremdeles Tonstad Sagbruk (TS).  Kvinesdal Kommune har (KK) nå overtatt pumpestasjonen fra TS. Styret arbeider med saken.

 Vannforsyningen tilhører fremdeles TS.  Alle hytter i feltet er nå tilknyttet kommunalt vann med antatt tilfredsstillende kvalitet, men fremdeles med noen problemer med vanntrykk. Overtakelse av vannforsyning er fremdeles ikke på plass. Ballen ligger hos TS, men styret arbeider med saken.

 Annet:

 Nedsatt fartsgrense

Redusert fartsgrense blir fra vår parkeringsplass i retning Knaben.

 Mulighetsstudiet for Knaben

Styret har gitt innspill til planen. Se vår hjemmeside.

 Tråkking av hovedveier i feltet vinterstid

Avtale med Eilev på plass.

 Kjøring i feltet:

Styret ble bedt om å ta opp til diskusjon kjøring og parkering i feltet. Styret fant frem og minnet om reglene som gjelder.

 Nye veier i Løgeheia:

Det kom forslag til styret om at styret skal søke om ”en ny total veiløsning” for hele feltet.
Søknad om veiforlengelse av veien i Løgeheia 2 har fått endelig avslag hos fylkesmannen.
Styret oppfattet seg som inhabilt i saken og viser derfor til tidligere og ganske omfattende saksbehandling.

Regnskap

Inntekter  
   
Kontingent 5o hytter x 1500  kr  75 000,00
Utlodning årsmøte  kr    2 280,00
Renteinntekter  kr       729,00
Sum Inntekter  kr 78 009,00
   
   
Utgifter  
Brøyting  kr  30 000,00
Loypekjøring  kr  25 000,00
Andre Utgifter  kr    1 867,00
Sum Utgifter  kr 56 867,00
   
Overskudd  kr 21 142,00
   
   
Egenkapital 30.12.07  kr  58 247,50
Overskudd  kr  21 142,00
Egenkapital 30.12.08  kr  79 389,50

 

Løypekjøring

 Dagens 5 årige avtale med Knaben Løypetjeneste går ut etter denne sesongen. Styret mener det er viktig at vi får anledning til å være med på utforming av avtalen for kommende periode.

 Vårt bidrag har for inneværende sesong har vært 25000,- ( +5000,-). Styret viser til vedtak på Generalforsamlingen 2008 om økt satsing på løypekjøring og foreslår følgende vedtak på årets generalforsamling.

 Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen ber styret ta aktivt del i utforming av ny avtale om løypekjøring og forutsetter  at det blir gitt mulighet for dette. For å bedre løypekjøringen gis styret fullmakt til å øke velforeningens bidrag til inntil kr 50000,-. Styret vurderer Løgeheia Hyttegrend sitt bidrag opp mot bidraget til de øvrige velforeningene.

Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon og diskusjon

Styret foreslår at det bevilges ca 15.000,- til en uavhengig gjennomgang av vann og avløpsanlegget.

Veiene trenger vedlikehold. Pristilbud fra Hunsbedt sier ca 30.000,- for samme masse og mengde som sist ferdig fordelt. Det antas at det vil gå med mindre masse enn sist.

 Lyktestolpe

 Fra fjorårets generalforsamling.  Referat fra styremøte 28/2-98 sak 7/98 beskriver lys parkeringsplass som i orden, følgelig er dette en ny sak. Pris for ny stolpe er i størrelsesorden 30000,-.

Styret anbefaler at dette utsettes.

Medlemskontingent for kommende år.

 Styret innstiller på å beholde dagens medlemskontingent med bidrag til løypekjøring og brøyting uten endringer. ·Dvs.: inntil kr 2.000,- pr hytte.

 Velforeningens bidrag til løypekjøring er ikke avklart. Dette tas opp separat. Velforeningen har mulighet for en vesentlig økning av dagens tilskudd innenfor denne kontingentsatsen. Hvis dette ikke gjøres virker denne satsen for høy og det er ikke samsvar mellom kontingent og utgifter. Dette bør vurderes i forbindelse med neste generalforsamling.

Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter *)

Valgkomiteen har sagt de kommer tilbake til sin innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

                        Navn:                                      Hyttenr.:                   Periode:

 • Formann:      Thorhild Omdahl                 24                          1 år   
 • *Sekretær:    Heidi Olsen Norderud           16                          2 år
 • *Kasserer:     Harald Nilsen                     22                          1 år
 • Styremedl.:   Anne Marie Njerve              11                         Ikke på valg
 • Styremedl.:   Johanne L. Karlsen             26                          2 år
 • *Varamann:   Skretting                          21                          1 år
 • *Varamann:   Endre Surnevik                  17                          1 år
 • Revisor:        Ellen Alver                         4                           1 år
 • Vararevisor:   Ivar Krågeland                   25                          1 år
 • Valgkomité:   Peter Logan                       19                          1 år
 • Valgkomité:   Arne Omdahl                     29                          1 år
 • Representant i Knabens Venner      – Esther Berge                   1 år
 • Representant i Knaben Kapell         – Audun Veggeland             1 år
 • Representant i Knaben utvikling      – Kvinavegen Hyttefelt

* Oppdatert etter innspill fra valgkomiteen 9/4-09

 Møtet heves

 Informasjon om alpinanleggets fremtid.

 Kort informasjon om pågående initiativ og aktivitet ved alpinanlegget.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.