INNKALLING – Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 08.04.2004

Tid:       8/4-04    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 19:00

Sted:    Stua på Knaben Leirskole

Saker:    Valg av dirigent

             Valg av møtesekretær

             Valg av 2 som skal undertegne protokollen 

             Styrets beretning (årsmelding)

             Behandle og godkjenne regnskapet

             Fastsette medlemskontingent for kommende år; styret foreslår kr 400,-.

             Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter

             Parkering av bil ved hyttene?

             Asfaltering i 2004?

              Knaben Utvikling; representant fra Løgeheia?

 Eventuelt

Utlodning

Velkommen  !!

Med vennlig hilsen

Styret 2003/2004

Vedlagt:  Årsmelding, regnskap, Valgkomiteens innstilling., saker til behandling.

Årsmelding 2003/2004

1)     Styrets sammensetning

Leder:                                 Hans P. Sønju

Sekretær:                            Peter Logan

Kasserer:                            Helge Kleppa

Styremedlem:                      Per Jørgen Strand

Styremedlem:                      Alf Jørgen Fedog

Varamann:                          Kåre Jostein Larsen

Varamann:                          Reino Heikkle

Valgkomitee:                       Helge Egeland

                                                Audun Veggeland

       Revisor:                             Ester Berge

       Vararevisor:                                   Harald Nilsen

       Komitee for påskerenn 2004:  Velges på generalforsamlingen 2004.

       Audun Veggeland representerte Løgeheia i Knaben Kapell.

       Hans Sandvann representerte Løgeheia i Knabens Venner

2)     Styremøter i perioden 2 stk samt korrespondanse pr epost

3)     Medlemmer:  50 stk

4)     Tekniske anlegg:   

Kloakkanlegget tilhører fremdeles Tonstad Sagbruk (TS).  Kvinesdal Kommune og TS arbeider nå med å overdra pumpestasjonen til kommunen.

Styret avventer saken, men vil presse på slik at siste dato for overtakelse blir fra samme tidspunkt som vi får kommunalt vann.

Vannforsyningen tilhører fremdeles TS.  Legging av ny vannkabel fra et tilknytningspunkt på sanddeponiet øst for Leirskolen til Løgeheia er planlagt å bli gjort på forsommeren 2004. Legging av vannkabel fra nåværende pumpehus ved parkeringplassen og under  parkeringsplassen ble gjort høsten 2003. Da kommunen skal være med å dekke deler av ledningen, så må den resterende delen legges ut på anbud. Søknad  er  under utarbeidelse og forventes oversendt kommunen i nær fremtid. 

Sommeren 2003 engasjerte TS en uavhengig og anbefalt konsulent til å tegne og prosjektere de endelige anleggene. Etter befaring på feltet (hvor deltakerne var TS, konsulent, Anton I. Hunsbeth og styret i Løgeheia) ble det utarbeidet et kart over vannlednings- og kloakknettet.  Dette ble også utgangspunktet til en videre vurdering  fra kommunen. Siden i fjor høst har TS ikke oppnådd kontakt med konsulenten.  Styret har anmodet om at en ny konsulent oppnevnes slik at arbeidet kan videreføres. Vi kan ikke se å ha blitt særlig forsinket pga disse problemene fordi her er fremdriften på vanntrykkbassenget til kommunen avgjørende.

Medlemmene besluttet enstemmig sommeren 2002 å gå over til kommunalt vann.

Den fremforhandlede avtale med TS setter en pris pr den enkelte hytte på Nok 5,500,-.  I tillgg kommer de kommunale avgifter knyttet til abonnement og forbruk. Styret vil arbeide for å få en felles vannmåler for feltet slik at vi unngår 50 enkelt inngrep i hyttene.  Kvinesdal Kommune bekrefter at Løgeheia kan bli tilknyttet kommunalt vann høsten 2004, etter at et nøvendig trykkbasseng er ferdig stilt. Arbeidet med dette er startet og forventes ferdig aug/sep-04.

Ansvaret for stier og veier i feltet påligger  fremdeles TS, men  skal etter planen overtas av medlemmene. En overtakelse blir først aktuell når nødvendige grunnarbeider tilknyttet drenering,  kloakk- og vannledninger, er ferdigstilt. I avtalen med TS skal det anlegges traktorvei på hovedferdelsårene i feltet mens stikkveiene skal bli stier. 
Veiene på nivå med parkeringplassen kan bli benyttet til av og pålasting av  privatbiler. Grunneier har også akseptert dette. Søknad til kommunene er også under arbeid.  Det forventes at de fleste delene av ferdelsårene blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2004. Utdrag av søknad sendt kommunen: ”Medlemmene i Løgeheia Hyttefelt vedtok på Generalforsamlingen i påsken 2003 å søke om ”bruksendring” av adkomst til hyttene fra planlagt  ”sti” (ref kontraker inngått med de enkelte hytter) til mulighet for vare/utstyrs-transport ved bruk av traktor eller lignende.

På deler av ”veiene” som ligger på plan med parkeringsplassen er det også ønske om å benytte privatbiler for av- og pålessing. Parkeringsplassen skal benyttes til permanent parkering.

Målsettingen med denne endringen er å muliggjøre transport av større gjenstander  i barmarksperioden på ”hovedveiene” i feltet. Det er ikke tiltenkt at stikkveier til de enkelte hytter skal kunne kjøres på. Her må hytteeieren hente transporten fra ”hovedveien”  på manuell måte eller selv utbedre eventuelle skader på stien hvis denne kjøres på.

Løgeheia Hyttevel har søkt grunneierne på feltet om endringen og fått aksept på dette. (Se vedlegg).

Vi har også diskutert dette med utbygger av feltet (Tonstad Sagbruk) om hvordan ”veiene” skal utformes for å kunne tillate til slik transport og samtidig fungere som en  naturlig sti. Utbygger har ingen innsigelse til dette.”

Parkeringsplassen er fremdeles TS sitt ansvar. Når alle nødvendige maskinarbeider er unnagjort vil plassen være klar til asfaltering (Se forørig egen sak). Det ble vedtatt på årsmøtet i 2003 at det  kunne kreves inn maksimalt kr 4.000,- pr hytte for asfalteringen. Eventuelle merkostnader er planlagt dekket av tidligere innbetale kontingenter.

         5)   Utvidelse av feltet;    TS søkte i 2002 om utvidelse av hyttefeltet med inntil 10 nye hytter.  Etter

               endel protester og innvendingr fra Løgeheia, er utvidelsen redusert til 8 hytter . Styret er pr telefon 

               med kommunen blitt orientert om at utbyggingen nå behandles av miljøvernavdelingen i fylket og

               at en utbygging legger tilgrunn at nåværende felt ferdigstilles  før  nytt påbegynnes. Forøvrig

               er også nytt felt avhengig av kommunalt vann.

6)   Tilskudd til skiløyper:  På forrige årsmøte ble det fattet vedtak om at Løgeheia bidrar med et fast beløp på kr 300,- pr hytte til løypekjøring. Dette var betinget av at man fikk akseptable skiløyper i løpet av vinteren. Før jul i 2003 ønsket ikke Eilif Netland å fortsette løypekjøringen uten at det kunne lages en langsiktig avtale. Rett utpå nyåret 2004 kom man frem til en avtale om løypekjøring  for denne vinteren.  Styret anså at Løgeheias bidrag var så viktig at vi risikerte  å ikke få til en løsning i det hele tatt uten at vårt bidrag ble innbetalt.  (Se også egen sak; Knaben Interesser/Utvikling.)

7)     Høst tur ble ikke arrangert i 2003 da vår stifinner Jan Rob var fullt opptatt med ny jobb.

8)     Knaben Interesser/Utvikling.  På nyåret ble Knaben Interesser avviklet.  Istedet ble et interimsstyre etablet for å ta vare på utviklingen av Knaben. Det ble vedtatt at  bl.a. velforeningene skal være representert med en felles  representant.  Ordningen er tiltenkt å gå på rundgang. En av de viktige sakene som umiddlebart må tas opp er en langsiktig avtale om løypekjøring.

Saker til årsmøtet 2004

 

 

 

1)             Samlingskveld for medlemmer i Løgeheia?

Det er ønske om å samle medlemmene og undommen i Storstua ved skitrekket i løpet av 2004.  Styret ønsker tilbakemelding på dette fra medlemmene.

        2)        Fleksibilitet for styret med hensyn til å kunne ha en ramme for skiløypetilskudd?

Styret ønsker å kunne ha anledning til  å kunne bevilge inntil kr 500,- pr hytte og for en periode på inntil 5 år for å  kunne  være mer fleksibel mht løypetilskudd.  Dette  vil ikke automatisk føre til en høyere pris, men kunne gi mer fleksibilitet  mht. fremtidige forhandlinger om langsiktig løypekjøring.

3)           Asfaltering av parkeringplassen i 2004?

Skal vi asfaltere parkeringsplassen i 2004 eller skal vi vente ett år fordi  pengeutlegget for vanntilkoblingen  også kommer i år? Styret anbefaler at vi asfalterer i år.

4)            Knaben Utvikling; representant fra Løgeheia?

Skal  vil velge en representant fra Løgeheia eller skal dette avventes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Regnskap Løgeheia 2003 pr.31.12.2003.    
(Perioden 01.03 -31.12)    
         
         
         
Driftsinntekter/ utgifter    
Inntekter   Kontingenter 2 600  
    Brøyting 6 500  
    Basar 3 070  
    Renter 2003 215  
      12 385  
         
         
Utgifter   Brøyting 27 300  
    Smågodt/gaver utlodning 1 297  
    Bankgebyr 0  
      28 597  
         
Resultat   Overskudd/Underskudd -16 212  
         
         
         
         
Balanse        
Eiendeler   Bank 45 422  
         
         
Gjeld/egenkap.   Egenkapital 01.03.2003 61 634  
  Underskudd 2003 16 212  
    Sum egenkapital 45 422  
         
         
         
Note til regnskapet.      
Regnskapet pr. 31.12.2003 viser et underskudd på 16212,-
Dette er på grunn av at regnskapsåret på årsmøtet i 2003  
ble vedtatt endret fra 01.03 – 28.02 til vanlig kalenderår.  
         

 

LØGEHEIA HYTTEGREND

Valg av tillitsmenn 2004

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling i April:

Styret:

                                                                                                                  Hytte nr:

Formann:                   Alf Jørgen Fedog               Hytte:  34        velges for  1 år

Sekretær:                   Atle Høgberg                                               28        velges for  2 år

Kasserer:                   Helge Kleppa                                               36        ikke på valg

Styremedlem:                        Arild Drechsler                                42        velges for  2 år

Styremedlem:                        Per Jørgen Strand                         20        ikke på valg

Varamann:                Odd Ingolf Konsmo                                   50        velges for  1 år

Varamann:                Arne Omdahl                                               20        velges for  1 år

Valgkomite:               Helge Egeland                                30        velges for  1 år

Valgkomite:               Audun Veggeland                          46        velges for  1 år

Revisor:                     Ester Berge                                      7         velges for  1 år

Vararevisor:               Harald Nilsen                                               22        velges for  1 år

Komite for Påskerenn 2005: velges på generalforsamlingen i 2005

Valgkomiteen vil oppfordre den avgående formann  Hans P. Sønju om å avhjelpe styret når det gjelder utbyggingssakene.

                                    Helge Egeland         Audun Veggeland

                                                         Valgkomite

I tillegg må det tas stilling til om disse fortsetter:

Audun Veggeland representerer Løgeheia i Knaben Kapell.

Hans Sandvann representerer Løgeheia i Knabens Venner

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.