INNKALLING til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2003

Tid:       17/4-03    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 19:00

 Sted:    Stua på Knaben Leirskole

 Saker:   

 • Valg av dirigent
 • Valg av møtesekretær
 • Valg av 2 som skal undertegne protokollen 
 • Styrets beretning (årsmelding)
 • Behandle og godkjenne regnskapet
 • Fastsette medlemskontingent for kommende år
 • Valg av styre, komiteer og revisor med varamann
 • Stier og veier i feltet- skal større kjøretøy kunne ferdes i feltet?
 • Parkeringsplass;  asfaltering?
 • Fast bidrag til løypekjøring ?

 Eventuelt

Utlodning

Velkommen  !!

Med vennlig hilsen

 Styret 2002/2003

Vedlagt:  Årsmelding, regnskap, Valgkomiteens innstilling., saker til behandling.

 

Årsmelding 2002/2003

1)    Styrets sammensetning

 • Leder:                                Hans P. Sønju
 • Sekretær:                          Peter Logan
 • Kasserer:                           Helge Kleppa
 • Styremedlem:                   Per Jørgen Strand
 • Styremedlem:                   Alf Jørgen Fedog
 • Vaamann:                                    Kåre Jostein Larsen
 • Varamann:                                    Reino Heikkle

Valgkomitee:                    

 • Helge Egeland
 • Audun Veggeland

 

       Revisor:       Ester Berge

       Vararevisor:  Harald Nilsen

Komité for påskerenn 2003:

2)    Styremøter i perioden 2 stk samt korrespondanse pr epost

3)    Medlemmer:  50 stk

4)    Tekniske anlegg:   

Kloakkanlegget tilhører fremdeles Tonstad Sagbruk (TS).  Kvinesdal Kommune og TS må komme til enighet om  hva som må gjøres på pumpestasjonen før kommunen kan overta. Inntil videre så avventer styret saken.

Vann -forsyningen tilhører fremdeles TS.  Legging av ny vannkabel fra den kommunale brønnen ved Stølen ble utsatt fra kommunens side for den delen som skal krysse sanden (retning Løgeheia). Årsaken var at kommunen ville avvente til steinsetting av bekken i sanddeponiet var ferdig. Etter kontakt med kommunen nylig bekrefter de at det nå ikke skulle være noen problemer med legging.  De avventer i såmåte en søknad fra TS.  Dette er av styret meddelt TS på telefon.  Hvis en søknad gis rask behandling er det å forvente at arbeidene kan begynne i vår/sommer.

Medlemmene besluttet enstemmig i fjor sommer å gå over til kommunalt vann. Den fremforhandlede avtale med TS setter en pris pr den enkelte hytte på Nok 5,500,-. I tillegg kommer de kommunale avgifter knyttet til abonnement og forbruk.

Ansvaret for stier og veier i feltet påligger  fremdeles TS, men  skal etter planen overtas av Velforeningen.  En overtakelse blir først aktuell når nødvendige grunnarbeider tilknyttet hytter, kloakk- og vannledninger, strømledninger og drenering er ferdigstilt. I avtalene med TS skal det anlegges gangveier med maks bredde på 1,5meter.  
(Se for øvrig egen sak  på årsmøtet).

Parkeringsplassen er fremdeles TS sitt ansvar og det påligger her utbygger å opparbeide 2 parkeringplasser til hver hytte; totalt 100 plasser. Dette gjelder også vinterstid. I fjor ble deler av plassen utvidet, men styret har ikke kontrollert om det tilstrekkelige antall plasser er tilstede.

(Se for øvrig egen sak  på årsmøtet.)

5)    Utvidelse av feltet;   

TS søkte i 2002 om utvidelse av hyttefeltet med inntil 10 nye hytter.  Dette var en kombinasjon av feltutvidelse  og fortetting. Styret protesterte mot utvidelsen i sin alminnelighet og plassering og detaljer i særdeleshet. Det samme gjorde flere av de nærmest berørte naboer.

Styret har ikke blitt kontaktet fra kommunen om saken siden, men på telefon opplyser kommunen at de har fattet et vedtakt om utbygging , dog med noen justeringer. Kommunen erkjente også at det var en feil at de berørte parte ikke var blitt orientert  om vedtaket. Styret har pr dato ikke mottatt mer informasjon fra kommunen. Det ble presisert fra saksbehandler at berørte parter ville få uttalerett i saken.  Styret avventer nærmere informasjon.

6)    Tilskudd til skiløyper:  Dette har vært en frivillig sak. Så langt har medlemmer av Løgeheia innbetalt ca kr  12,000,-. Dette utgjør gjennomsnitt 240,- pr hytte.  I tillegg til bidrag fra Løgeheia så betaler  Knaben Vel, Knaben Interesser og kommunen.  Midlene som kommer inn er litt i underkant  av hva man trenger  for å få til effektiv løypekjøring. (Se for øvrig egen sak  på årsmøtet).

7)    I 2002 ble Audun Veggeland  innvalgt som styremedlem i Knaben Kapell for en 2 års periode og representerer Løgeheia Velforening.  Styret i Knaben  Kapell  står ansvarlig for driften av kapellet.

8)    Internett sider for Løgeheia. På initiativ fra Atle Høgberg har Løgeheia fått sine egen nettside. Her har vi fått lagt ut  generell informasjon, tips fra medlemmer og linker mot Leirskolen, været og skitrekket. Styret er fornøyd med sidene da disse gir mulighet for rask og effektiv informasjon.  For fremtiden vil disse bli benyttet i størst mulig utstrekning for å orientere medlemmene.

9)    I løpet av vinteren har vi hatt en del problemer med strømforsyningen til Knaben. Dette har igjen medført at vannledninger har frosset. Styret har besluttet at ansvarsfordelingen mellom den enkelte hytteeier og felles anlegget  går ved den utvendige stoppekrana for vannet.

10) Høst tur ble arrangert 6/10-02.  Ved beklagelig feil ble tidspunktet for turen feilinformert. Dette i kombinasjom med dårlig vær gjorde at det ble noe amputert. 

11) Brøyteavtale er inngått mellom Are Mygland og Løgeheia Velforening  og løper inntil videre. Styret har kontaktet Mygland mht  kvaliteten på brøytingen. Det har vært klager fra medlemmene på lite og dårlig brøyting.  Mygland sa det var vanskelig å brøyte i perioder med mye biler på plassen. Særlig gjelder dette i helgene.

 12) Lysløype på gamleveien;  Det har vært ønske om å anlegge lysløype langs gamleveien. Styret har diskutert dette med  Jan Rob på Leirskolen. Han vil ta dette opp med kulturetaten i kommunen.  Styret avventer saken videre.

 Saker til årsmøtet 2003

 1)            Stier og veier i feltet?

I våre avtaler (kalt ”Vedlegg til festekontrakt…”) med  Tonstad Sagbruk  er det forutsatt at alle veier i hyttefeltet blir omgjort til gangstier med en maksimal bredde på 1,5 meter .

En del medlemmer har ytret ønske om at deler av gangstiene beholdes som veier bl.a .med tanke på at dette vil lette tilgjengeligheten sommerstid for varekjøring og lignende. Spesielt vil dette gjelde hyttene som ligger på plan med parkeringsplassen. Det er åpenbart mange fordeler med vei, men samtidig vil det ikke være aktuelt  for hele feltet.  Kommunen forutsetter også at det ikke anlegges veier da dette ikke er innregulert for  området; og at det i så måte må søkes om bruksendring. Vedlikehold av veier er også en kostnad hytteeierne selv må betale. Det har  heller ikke vært tanken at det skal være permanent parkering ved hyttene.

 Et alternativ kan være at veiene blir omgjort til stier  og  tilsåes som opprinnelig  planlagt, men anlegges slik at f.eks en traktor kan komme opp i sommerhalvåret på tidspunkter kjøring på stiene vil gjøre minst skade. Da må hytteeierne planlegge kjøring  innenfor en begrenset tidsperiode og fortrinnsvis samme dag.

Tema for diskusjon og eventuell beslutning.

 2)            Asfaltering av parkeringplassen?

Skal vi asfaltere parkeringsplassen til an anslått pris av 80-100,000,-. Det vil i såfall utgjøre inntil 2,000,- per hytte.

 3)            Fast tilskudd til skiløyper?

Vi betaler nå en frivillig del til løypene, men erfarer vel at  alle benytter dem selv om ikke alle betaler.  Dette gjør det usikkert for løypekjøringen da inntektene er usikre. Hvis Løgeheia innbetaler f.eks fast 15.000,-/år (tilsvarer 300,-/hytte) så betaler den enkelte dette inn sammen med den årlige kontingenten.  Det vi bør forlange igjen er at de øvrige hyttene på Knaben forplikter seg tilsvarende og at Knaben Løypetjeneste forplikter seg å kjøre løyper et visst minimum per år.  

           
  Regnskap Løgeheia 2002/2003  pr 28/2-03     
           
           
           
  Inntekter   Kontingenter 7 800  
      Kontingenter avsatt ikke mottatt: 2 600  
      Brøyting 19 510  
      Brøyting avsatt ikke mottatt: 6 500  
      Basar 2 440  
      Renter 2001 251  
        39 101   
           
           
  Utgifter   Brøyting 19 510  
      Brøyting avsatt ikke mottatt: 6 500  
      Brøyting dekket av Løgeheia 490  
      Smågodt/gaver utlodning 878  
      Bankgebyr 100  
        27 478   
           
  Resultat   Overskudd 11 623   
           
           
  Eiendeler   Bank 61 634  
      Fordring kontingent 2 600  
      Fordring brøyting ikke betalt 6 500  
        70 734   
           
  Gjeld   Brøyting 26 500  
      Overskudd 2001 11 623  
      Overskudd tidligere år 32 611  
        70 734   
           
           
           
  Finansiering Bankkonto 61 634  
      Ubetalt kontingent/brøyting 9 100  
        70 734   
           

 

 


Løgeheia Hyttegrend

Valg av tillitsmenn 2003

 Valgkomiteens innstilling til generalforsamling i April: 

Styret:                                                                                                                Hytte nr:

Formann:                         Hans P. Sønju             Gjenvalg for 1 år         49

Sekretær:                         Peter Logan                Ikke på valg                19

Kasserer:                         Helge Kleppa              Gjenvalg for 2 år         36

Styremedlem:                  Per Jørgen Strand      Gjenvalg for 2 år         20

Styremedlem:                  Alf Jørgen Fedog        Ikke på valg                34

Varamann:                       Kåre Jostein Larsen    Gjenvalg for 1 år         31

Varamann:                       Reino Heikkle             Gjenvalg for 1 år         22

Valgkomitee:                    Helge Egeland                        Gjenvalg for 1 år         30

Valgkomitee:                    Audun Veggeland       Gjenvalg for 1 år         46

       Revisor:                          Ester Berge                 Gjenvalg for 1 år         7

       Vararevisor:                    Harald Nilsen              Gjenvalg for 1 år         22

       Komité for påskerenn 2003:     Velges på generalforsamlingen

      Valgkomiteen 31/3-03

       Helge Egeland

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.